TEL: 02 230 22 54

Welkom bij
Provinciale raad van
Vlaams-Brabant en Brussel
van de ORDE DER ARTSEN

arts

OVER ONS

Wij heten u welkom op de website van de provinciale raad van de Orde der artsen van Vlaams-Brabant en Brussel.

De Orde der artsen bestaat uit volgende organen: 10 provinciale raden, een Franstalige en een Nederlandstalige Raad van beroep en de Nationale Raad.

meer over ons
alle nieuws

NIEUWS

Eindejaarsperiode

December 05, 2019

Het kantoor zal gesloten zijn van 23 december 2019 t.e.m. 1 januari 2020. We zijn terug open vanaf 2 januari 2020.

Oproep kandidaten centrale toezichtsraad gevangeniswezen en commissies van toezicht

July 23, 2019

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen doet een dringende oproep aan artsen om zich kandidaat te stellen als lid in de nieuw opgerichte Commissies van Toezicht voor het
Gevangeniswezen bij elk van de 35 Belgische gevangenissen.

Uitnodiging symposium

July 16, 2018

De Voorzitter, Prof.Dr. Dirk MICHIELSEN, de magistraten-assessor en de leden van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen van Vlaams-Brabant en Brussel hebben de eer u uit te nodigen tot het symposium op zaterdag 13 oktober a.s. van 9u00 tot 13u00 in de Pieter De Somer Aula, Deberiotstraat 24, 3000 Leuven.

Plechtige Zitting 2017

February 19, 2018

Bekijk de foto's

FAQ

De deelname aan de wacht is een deontologische verplichting.
Uitzonderingen worden omwille van leeftijd, gezondheidsredenen of om een andere geldige reden toegestaan. Indien er een geschil ontstaat, dan kunnen zowel de betrokken arts, als de wachtkring dit voorleggen aan de Provinciale Raad.
Beide partijen zullen gehoord worden.
De Raad kan een deskundig onderzoek gelasten, waaraan de vrijstelling vragende arts zich dient te ontwerpen.
Indien de arts het advies niet aanvaardt, dan kan hij opgeroepen worden voor de Raad voor het nemen van een formele beslissing.

In laatste instantie kan de Provinciale Geneeskundige commissie ingelicht worden.

Een arts die zijn voornaamste activiteit te Brussel uitoefent kan, zonder dat hij hiervoor een reden hoeft op te geven, overstappen van ene Provinciale Raad naar de andere.

Verandering kan echter niet wanneer er een tuchtprocédure loopt tegen de betrokken arts.

Vanaf het openen van een onderzoek tot de definitieve beslissing.

Ook algemeen geneeskundigen kunnen een tweede kabinet hebben sedert de wijziging van de Code op 12-04-2003.

De regel blijft echter dat de geneesheer zijn kabinet op één plaats zal uitoefenen, doch hij kan een tweede kabinet openen indien de behoefte daaraan behoorlijk aangetoond werd en de waarborgen inzake kwaliteit van zorgen en continuïteit van zorgen gegarandeerd zijn.

Het komt aan de Provinciale Raad toe de aanvraag tot het openen van een tweede kabinet te behandelen en eventuele toestemming te geven.

Wanneer een arts vaststelt dat een aan zijn patiënten geleverd geneesmiddel slecht bereid is, strijdig met het recept of bedorven, dan zet hij er zijn zegel op.

De arts verzoekt de patiënt het geneesmiddel te overhandigen aan de afgevaardigde van de Provinciale Geneeskundige Commissie die het zal ophalen.

De arts stelt onverwijld de PGC op de hoogte.

De Orde heeft geen zeggenschap over patiënten.
Zij vertellen over zichzelf voor de camera wat ze willen.

Inzake interviews geldt nog steeds het advies van de Nationale Raad van 21-11-1993:

Wanneer een arts een behandelingswijze bespreekt en deze illustreert met beelden van een patiënt, dan moet hij diens anonimiteit waarborgen.

Wanneer de patiënt zelf het initiatief neemt om zijn behandeling in de pers te bespreken, dan is het de arts toegelaten zijn standpunt toe te lichten in een interview.

In de andere gevallen moet een arts zich houden aan het beroepsgeheim.

De arts is verantwoordelijk voor de bewaring van zijn dossiers, dus ook voor zijn EMD.

Hij is verplicht betrouwbare back-ups te nemen en te bewaren op een veilige plaats.

Hij is tevens verplicht de toegang tot zijn PC te beveiligen om ongeoorloofde toegang door derden onmogelijk te maken.

Ten slotte kan de arts de gegevens die onder het beroepsgeheim vallen enkel via een beveiligde lijn doorgeven aan een collega.

De Nationale Raad stelt hiervoor een systeem van beveiligde handtekening ter beschikking.

Medische dossiers moeten gedurende dertig jaar na het laatste contact met de patiënt worden bewaard. In geval van overdracht van een geneeskundige praktijk wordt de arts-overnemer de bewaarder van de medische dossiers en verbindt hij zich ertoe om alle voor de continuïteit van de verzorging nuttige gegevens van de dossiers mee te delen aan de door de patiënt aangeduide arts.

Indien de geneeskundige praktijk bij stopzetting van de beroepsactiviteit niet overgedragen wordt, dient de arts ervoor te zorgen dat alle medische dossiers ter bewaring worden overgemaakt aan een praktiserend arts.

Wanneer dit uit hoofde van de arts niet mogelijk is, is het aangewezen dat de nabestaanden van een overleden arts zorgen voor de overdracht van de medische dossiers aan een praktiserend arts. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met een lokale artsenvereniging waarbij de arts aangesloten was (bvb. de voorzitter van de Huisartsenkring). In geval geen arts-overnemer gevonden zou worden is het wenselijk dat de nabestaanden beroep doen op een gespecialiseerd archiveringsbedrijf voor de bewaring van de medische dossiers. De provinciale raad kan niet optreden als bewaarder van medische dossiers.